Za rok 2016:

Informacje ogólne

Rachunek zysków i strat

Bilans

Informacje uzupełniające do bilansu

Sprawozdanie z działalności szkoły

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego