Zgodnie z art. 71b ust. 1a ustawy o systemie oświaty „ indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły".

Jest to forma realizacji obowiązku szkolnego.

Podstawą objęcia ucznia nauczaniem indywidualnym w naszej szkole jest posiadanie odpowiednich dokumentów:

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez zespół orzekający działający w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
3) wniosek rodziców.


Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzimy w miejscu pobytu ucznia, w szczególności jego domu rodzinnym. Na prośbę rodziców możemy organizować nauczanie indywidualne w innych miejscach.


Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi:

- Dla indywidualnego przygotowania przedszkolnego - od 4 do 6 godzin.
- Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - od 6 do 8 godzin.
- Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 godzin.
- Dla dzieci objętych zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi - 10 godzinReligia oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjne są prowadzone dodatkowo.


Jeżeli stan zdrowia dzieci pozwala im wówczas uczestniczą w życiu szkoły. Biorą udział w wycieczkach i wyjazdach, uroczystościach szkolnych i klasowych.