Szkoła

Społeczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Otwartych Serc”

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Statut Szkoły Przysposabiającej Do Pracy

Społeczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Otwartych Serc” 

Społeczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Otwartych Serc” istnieje od 1 września 1998 r.
Kształtuje uczniów na I i II etapie edukacyjnym oraz uczestników w zespołach rewalidacyjno–wychowawczych. Na poszczególnych etapach edukacyjnych obejmuje opieką uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

W przypadku osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną nauka odbywa się w zespołach rewalidacyjno–wychowawczych (lub prowadzone są zajęcia indywidualne na terenie szkoły lub domu – zgodnie z wytycznymi orzeczenia).

Dla ucznia opracowujemy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET lub IPZ Indywidualny Program Zajęć), uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:

  1. 20 rok życia – w przypadku szkoły podstawowej
  2. 24 rok życia – w przypadku szkoły przysposabiającej do pracy
  3. 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

Nauczanie indywidulane 

Zgodnie z art. 71b ust. 1a ustawy o systemie oświaty „ indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły”.

Jest to forma realizacji obowiązku szkolnego.

Podstawą objęcia ucznia nauczaniem indywidualnym w naszej szkole jest posiadanie odpowiednich dokumentów:

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez zespół orzekający działający w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
3) wniosek rodziców.

Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzimy w miejscu pobytu ucznia, w szczególności jego domu rodzinnym. Na prośbę rodziców możemy organizować nauczanie indywidualne w innych miejscach. 

Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi:

– Dla indywidualnego przygotowania przedszkolnego – od 4 do 6 godzin.
– Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin.
– Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin.
– Dla dzieci objętych zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi – 10 godzin

Religia oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjne są prowadzone dodatkowo.

Jeżeli stan zdrowia dzieci pozwala im wówczas uczestniczą w życiu szkoły. Biorą udział w wycieczkach i wyjazdach, uroczystościach szkolnych i klasowych.